Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Предмет на предвидената процедура: „Изпълнение на дейности по възстановяване на стари чешми и оформяне на естествени понижения в релефа“ по проект № BG16M1OP002-3.018-0001-C01 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата на Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”

Описание: В обхвата на поканата са следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изпълнение на дейности по възстановяване на стари чешми“ Обособена позиция №2: „Изпълнение на дейности по оформяне на естествени понижения в релефа“ Точните изисквания към условията за изпълнение и спецификите в предмета на възлаганите дейности са посочени в приложената техническа спецификация, неразделна част от настоящата покана, и са задължителни за всички кандидати и за избрания изпълнител.

Крайна дата за подаване на оферти: 06.05.2022

Начин на подаване на офертите: Офертите следва да бъдат подадени през потребителския профил на кандидатите при правилата за работа с платформата Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН). Офертите се получават по електронен път на посочения в поканата електронен адрес.

Документи за участие: Документи за кандидатстване може да свалите от този линк: ISUN 2020

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Към началото