Фондация „Екология, Комуникации и Общество“ е активна в дейности и проекти в сферата на опазването на околната среда, съхраняването на биоразнообразието на българската природа, подобряване на природозащитното състояние на застрашените животински и растителни видове и местообитанията им, въвличането на местните общности в природоопазващи дейности, изграждане на отговорно отношение към защитените видове и местообитанията им, организиране на обучения и образователни кампании в сферата на екологията и опазването на биоразнообразието.

Част от дейностите ни са:

Управление на проекти за опазване на биоразнообразието

 

Изготвяне на информационни проучвания и сравнителни анализи

Организиране на обучения и образователни кампании

Организиране на комуникационни кампании и създаване на образователни и медийни продукти

Фондация „Екология, Комуникации и Общество“ е активна в дейности и проекти за съхраняване на биоразнообразието на българската природа и опазването на застрашени видове и местообитанията им…

 

Целите на организацията са:

  1. Опазване на биоразнообразието в България, чрез съхраняване на застрашените видове и местообитанията им;
  2. Постигане на пълно съответствие на законодателството на Република България със правото на Европейския съюз в сферата на екологията;
  3. Осъществяването на ефективна комуникация между държавните и общинските органи, отговорни за опазването на околната среда и местните общности и заинтересовани страни по въпросите на опазването на околната среда;
  4. Повишаване на информираността, разбирането и познанието на всички заинтересовани страни, на представителите на местните общности, на бизнеса и администрацията по проблемите на природната среда.
Към началото