Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

„Изпълнение на дейности по организация и управление по време на реализиране на дейностите по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.018-0001-C01, с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“ по процедура BG16M1OP002-3.018 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“

1. Дейностите по проекта са следните:

1. Управление на проекта;

2. Координация на работата между отделни изпълнители;

3. Осъществяване на административен контрол на дейностите;

4. Комуникация и докладване на напредъка по проекта към Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“;

5. Докладване изпълнението на проекта към Възложителя и към партньорите;

В резултат на успешното изпълнение на дейността се очаква да се постигнат:

1. Успешно реализирани дейности;

2. Успешно отчетен проект без налагане на корекции и санкции от страна на УО на ОПОС;

3. Осигурена подкрепа за подобряване природозащитното състояние на видовете червенокоремна бумка (Bombina bombina), южен гребенест тритон (Triturus karelinii), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), южен подковонос (Rhinolophus euryale), подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), остроух нощник (Myotis blythii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis), пещерен дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii)

2. Срок за подаване на офертите:

До дата:    07/05/2021 г.        Час: 23:59

3. Начин на подаване на офертите: Офертите следва да бъдат подадени през потребителския профил на кандидатите при правилата за работа с платформата Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН). Офертите се получават по електронен път на посочения в поканата електронен адрес.

4. Дата и място на отваряне на офертите: Офертите се предоставят за отваряне и разглеждане на определената оценителна комисия на следващия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, в 09:00 часа, на адреса на Възложителя.

5. Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията към нея: 1.http://www.eufunds.bg  – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България 2. https://ecofoundation.eu Документи за кандидатстване може да свалите от този линк.

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ
Към началото