Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

„Работа със заинтересовани страни“ по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.018-0001-C01, с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“ по процедура BG16M1OP002-3.018 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“

1. Дейностите по проекта са следните:

1. Анализ на заинтересованите страни (ЗС);

2. Организиране и провеждане на лекции и работилници в училища;

3. Организиране и провеждане на детски летен лагер;

4. Лекции – обучения ;

5. Фестивал „Нощ на прилепите“;

6. Кръгла маса;

7. Пресконференции;

8. PR – публикуване на статии;

9. Рекламни комплекти;

В резултат от работата със заинтересованите страни ще се осигури превенция и свеждане до минимум на отрицателните въздействия и заплахи върху видовете и техните местообитания и ще се ограничи интензивността им. В допълнение ще се осигури подкрепа за изпълнение на останалите дейности по проекта насочени към тези видове, както и устойчивост на резултатите от тях, чрез повишаване на обществена информираност и възпитаване на отговорно отношение към природата и целевите видове.

2. Срок за подаване на офертите:

До дата:    06/05/2021 г.        Час: 23:59

3. Начин на подаване на офертите: Офертите следва да бъдат подадени през потребителския профил на кандидатите при правилата за работа с платформата Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН). Офертите се получават по електронен път на посочения в поканата електронен адрес.

4. Дата и място на отваряне на офертите: Офертите се предоставят за отваряне и разглеждане на определената оценителна комисия на следващия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, в 10:30 часа, на адреса на Възложителя.

5. Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията към нея:

1.http://www.eufunds.bg  – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България

2. https://ecofoundation.eu Документи за кандидатстване може да свалите от този линк.

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ
Към началото