Цели

  1. Опазване на биоразнообразието в България, чрез съхраняване на застрашените видове и местообитанията им;
  2. Постигане на пълно съответствие на законодателството на Република България със правото на Европейския съюз в сферата на екологията;
  3. Осъществяването на ефективна комуникация между държавните и общинските органи, отговорни за опазването на околната среда и местните общности и заинтересовани страни по въпросите на опазването на околната среда;
  4. Повишаване на информираността, разбирането и познанието на всички заинтересовани страни, на представителите на местните общности, на бизнеса и администрацията по проблемите на природната среда;
  5. Въвличане на местните общности и заинтересовани страни в решаването на екологичните проблеми на съответния регион;
  6. Създаване на обществено съзнание за ползите от опазването на биоразнообразието, застрашените животински и растителни видове и техните местообитания;
  7. Подпомагане на научни проекти, разработки и нововъведения за по-чиста индустрия и окoлна среда;
  8. Участие в проекти и дейности за насърчаване и използване на възможностите на кръговата икономика.
Към началото