Дейности

Осъществяване на проекти за опазване на биоразнообразието

Изготвяне на информационни проучвания и сравнителни анализи;

Организиране на информационни и медийни кампании;

Организиране на обучения и образователни кампании

Организиране на мероприятия за повишаване на информираността на гражданите по въпросите на околната среда;

Организиране на срещи с представители на държавната власт, на местното самоуправление и на институциите на Европейския съюз  с граждани и с техни организации;

Създаване и разпространяване на информационни материали и медийни продукти

Участие в обществени дебати и дискусии, включително в обществени обсъждания на проекти за нормативни актове, на стратегии и политики;

Изготвяне и изпращане на петиции и предложения до държавните органи и институции, до общините и до институциите на Европейския съюз;

Към началото