новини

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Предмет на предвидената процедура: „Изпълнение на противопожарни дейности – създаване на противопожарни депа и провеждане на обучения за заинтересованите страни по проект № BG16M1OP002-3.018-0001-C01 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” Описание: В изпълнение […]

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

„Изпълнение на противопожарни дейности – създаване на противопожарни депа и провеждане на обучения за заинтересованите страни по проект № BG16M1OP002-3.018-0001-C01 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” Описание: В изпълнение на поръчката следва да […]

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

„Изработване и разпространение на печатни и комуникационни материали“ по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.018-0001-C01, с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“ по процедура BG16M1OP002-3.018 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“ […]

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

„Работа със заинтересовани страни“ по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.018-0001-C01, с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“ по процедура BG16M1OP002-3.018 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“ 1. Дейностите по проекта […]

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

„Изпълнение на дейности по организация и управление по време на реализиране на дейностите по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.018-0001-C01, с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“ по процедура BG16M1OP002-3.018 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР […]

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

„Провеждане на наблюдение на целеви видове земноводни и влечуги и прилепи и техните местообитания“ по проект № BG16M1OP002-3.018-0001-C01с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата на Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”. 1. Дейностите по проекта са следните:1. Предварителен преглед на […]

Към началото