новини

Заключителна пресконференция по проект „Хабитат Тунджа“

На 07.09.2023 г. в конферентната зала на община „Тунджа“  се проведе пресконференция, посветена на представянето на резултатите от изпълнението на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа” с бенефициент  фондация „Екология, комуникации и общество“. На събитието присъстваха журналисти, представители на местната общност и […]

Завърши работата по оборудването на противопожарните депа в 6 села в община Тунджа

В рамките на проекта „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“, който е насочен към опазване на биоразнообразието в региона, в периода 04-07.04.2023 г. в селата Скалица, Сламино, Калчево, Генерал Инзово, Бояджик и Златари бяха изградени и оборудвани 6 противопожарни депа. Местоположението на депата е […]

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Предмет на предвидената процедура: „Дизайн, изработване и поставяне на информационни табели по проект № BG16M1OP002-3.018-0001-C01 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата на Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” Описание: Възложителят, в качеството си на бенефициер по проект „Подобряване на […]

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Предмет на предвидената процедура: „Изпълнение на дейности по оформяне на естествени понижения в релефа“ по проект № BG16M1OP002-3.018-0001-C01 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата на Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” Описание: Точните изисквания към условията за изпълнение и […]

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Предмет на предвидената процедура: „Изпълнение на противопожарни дейности – създаване на противопожарни депа и провеждане на обучения за заинтересованите страни по проект № BG16M1OP002-3.018-0001-C01 наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” Описание: В изпълнение на […]

Детски еко лагери в Тунджа и през 2022 г.

В периода 31 март – 10 април в посетителския център на община Тунджа в местността Бакаджик се проведоха нови 5 тридневни детски лагера в рамките на проекта „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа.“. След първите 5 лагера през месец септември миналата година, които […]

Лекции-работилници в община Тунджа

На 28-ми и 29-ти април, като част от информационните и образователни дейности по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа.“, бяха проведени 5 лекции-работилници в училищата в селата Тенево, Кукорево, Роза, Ботево и Веселиново. По време на лекциите експерти по биоразнообразие и лектори […]

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Предмет на предвидената процедура: „Изпълнение на дейности по възстановяване на стари чешми и оформяне на естествени понижения в релефа“ по проект № BG16M1OP002-3.018-0001-C01 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата на Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” Описание: В обхвата […]

Лекции-обучения в с. Генерал Инзово и с. Роза

На 11 и 12 април 2022 г. в с. Генерал Инзово и на 28 април 2022 г. в с. Роза се проведоха 3 лекции-обучения по проблемите на защитените видове, техники по тяхното опазване, конкретни мероприятия за отговорността на хората в общото съжителство със защитените видове. На лекциите присъстваха представители на заинтересованите страни от следните групи […]

Фестивал „Нощ на прилепите“

На 17 април 2022 г. в Народно читалище „Н.Й. Вапцаров 1926“ в с. Генерал Инзово се проведе фестивалът „Нощ на прилепите“ – част от проекта „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“, осъществяван от Фондация „Екология, комуникации и общество“. Фестивалът има четвъртвековна традиция в […]

Към началото