Заключителна пресконференция по проект „Хабитат Тунджа“

На 07.09.2023 г. в конферентната зала на община „Тунджа“  се проведе пресконференция, посветена на представянето на резултатите от изпълнението на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа” с бенефициент  фондация „Екология, комуникации и общество“. На събитието присъстваха журналисти, представители на местната общност и на администрацията на Община Тунджа, представители на бенефициента и изпълнителите.

Чрез мултимедийна презентация беше направен преглед на осъществените дейности и постигнатите резултати. Успешно и в срок са изпълнени всички заложени в проекта дейности. Първата група дейности са проучвателни (наблюдение и мониторинг на застрашени видове земноводни, влечуги и прилепи). Събрана е ценна информация на терен за целевите видове, изготвени са научни доклади. На базата на научните наблюдения са осъществени консервационни дейности – изградени са 5 микро-влажни зони в защитените територии, ремонтирани и възстановени са пет селски чешми, които са били в лошо състояние. В събитието взе участие и представител на фирмата доставила и оборудвала изградените по проекта 6 противопожарни депа на територията на общината, който запозна присъстващите с оборудването, изработения протокол за действие при пожар и проведените обучения за реакция при природни бедствия, както и за работа с доставените дронове за наблюдение и ранно откриване на пожари. Третата група дейности е комуникационно-образователна, като по нея са проведени 22 различни събития с над 800 участници. Създадени, отпечатани и разпространени са поредица от печатни материали – листовки, брошури, учебни помагала, наръчници., книга. Всички присъстващи получиха рекламни сувенири и издадената по проекта луксозна книга „Целеви видове“, която съдържа описание на дейностите и богат снимков материал. Фондация „Екология, комуникация и общество“ изказа благодарност на Община Тунджа за подкрепата и съдействието при подготовката и осъществяването на успешно приключилия проект.

Заключителна пресконференция по проект „Хабитат Тунджа“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Към началото