Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Предмет на предвидената процедура: „Дизайн, изработване и поставяне на информационни табели по проект № BG16M1OP002-3.018-0001-C01 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата на Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”

Описание: Възложителят, в качеството си на бенефициер по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа.“, съгласно административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № Д-34-9/04.03.2021 г. е възложил дейности по понижения в релефа на пет места, като на всяко от тях трябва да бъде поставена информационна табела.

Крайна дата за подаване на оферти: 19.08.2022

Начин на подаване на офертите: Офертите следва да бъдат подадени през потребителския профил на кандидатите при правилата за работа с платформата Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН). Офертите се получават по електронен път на посочения в поканата електронен адрес.

Документи за участие: Документи за кандидатстване може да свалите от този линк: ISUN 2020

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Към началото