Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Предмет на предвидената процедура:

„Изпълнение на противопожарни дейности – създаване на противопожарни депа и провеждане на обучения за заинтересованите страни по проект № BG16M1OP002-3.018-0001-C01 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”

Описание:

В изпълнение на поръчката следва да бъдат:

• Създадени 6 броя противопожарни депа в населени места на територията на МИГ Тунджа в близост до Натура 2000 зоните BG0000402 Бакаджиците, BG0000192 Река Тунджа 1, BG0000401 Свети Илийски възвишения в съответствие с приложената техническа спецификация;

• Обучени за борба с пожарите поне 40 жители на населени места на територията на МИГ Тунджа в близост до Натура 2000 зоните BG0000402 Бакаджиците, BG0000192 Река Тунджа 1, BG0000401 Свети Илийски възвишения.

Допълнителна информация – точните изисквания и специфики във връзка с начина на изпълнение на дейностите/услугите са предоставени в приложената Техническа спецификация – Приложение № 1.

Крайна дата за подаване на оферти:

08.04.2022

Начин на подаване на офертите:

Офертите следва да бъдат подадени през потребителския профил на кандидатите при правилата за работа с платформата Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН). Офертите се получават по електронен път на посочения в поканата електронен адрес.

Документи за участие:

Документи за кандидатстване може да свалите от този линк: ISUN 2020

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Към началото