Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

„Изпълнение на противопожарни дейности – създаване на противопожарни депа и провеждане на обучения за заинтересованите страни по проект № BG16M1OP002-3.018-0001-C01 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”

  1. Описание:

В изпълнение на поръчката следва да бъдат:

  • Създадени 6 броя противопожарни депа в населени места на територията на МИГ Тунджа в близост до Натура 2000 зоните BG0000402 Бакаджиците, BG0000192 Река Тунджа 1, BG0000401 Свети Илийски възвишения в съответствие с приложената техническа спецификация;
  • Обучени за борба с пожарите поне 40 жители на населени места на територията на МИГ Тунджа в близост до Натура 2000 зоните BG0000402 Бакаджиците, BG0000192 Река Тунджа 1, BG0000401 Свети Илийски възвишения.

Допълнителна информация – точните изисквания и специфики във връзка с начина на изпълнение на дейностите/услугите са предоставени в приложената Техническа спецификация – Приложение № 1.

  1. Срок за подаване на офертите:

До дата:    25.02.2022 г. Час: 23:59

  1. Начин на подаване на офертите: Офертите следва да бъдат подадени през потребителския профил на кандидатите при правилата за работа с платформата Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН). Офертите се получават по електронен път на посочения в поканата електронен адрес.
  2. Дата и място на отваряне на офертите: Офертите се предоставят за отваряне и разглеждане на определената оценителна комисия на следващия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, в 09:00 часа, на адреса на Възложителя.
  3. Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията към нея:

1.http://www.eufunds.bg  – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България

  1. https://ecofoundation.eu Документи за кандидатстване може да свалите от този линк.( ИСУН 2020 (government.bg))
Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ
Към началото