Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

„Изработване и разпространение на печатни и комуникационни материали“ по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.018-0001-C01, с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“ по процедура BG16M1OP002-3.018 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“

1. Дейностите по проекта са следните:

1) Изработване на учебни помагала;

2) Изработване на общ наръчник за опазване на видовете;

3) Изработване и разпространение на печатни информационни материали;

4) Изработване на книга;

5) Създаване на страници в социални медии;

6) Рекламни банери.

В резултат от разпространението на печатните информационни материали се очаква заинтересованите страни да се запознаят с детайлите в целите и задачите на проекта и ще се възпитава екологосъобразно поведение, а също така ще се привлече вниманието върху рисковете и заплахите оказващи неблагоприятно влияние върху видовете и местообитанията.

2. Срок за подаване на офертите:

До дата:    06/05/2021 г.        Час: 23:59

3. Начин на подаване на офертите: Офертите следва да бъдат подадени през потребителския профил на кандидатите при правилата за работа с платформата Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН). Офертите се получават по електронен път на посочения в поканата електронен адрес.

4. Дата и място на отваряне на офертите: Офертите се предоставят за отваряне и разглеждане на определената оценителна комисия на следващия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, в 10:00 часа, на адреса на Възложителя.

5. Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията към нея:

1.http://www.eufunds.bg  – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България

2. https://ecofoundation.eu Документи за кандидатстване може да свалите от този линк.

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ
Към началото