Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

„Провеждане на наблюдение на целеви видове земноводни и влечуги и прилепи и техните местообитания“ по проект № BG16M1OP002-3.018-0001-C01
с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата на Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”.

1. Дейностите по проекта са следните:
1. Предварителен преглед на актуалната информация от литературни източници и
други проучвания, провеждани на проектната територия;
2. Теренни проучвания за наблюдение на целевите видове и техните местообитания;
3. Обработка и анализ на данните, събрани при проведените теренни проучвания;
4. Оценка на разпространението и числеността на целевите видове в проектната
територия;
5. Оценка на заплахите и влиянията на антропогенната дейност в защитените зони от
мрежата Натура 2000 в проектната територия;
6. Предварителна оценка и предложения на местоположението на обектите по
следните дейности:
a. Дейност 3 – Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове –
възстановяване на стари чешми;
b. Дейност 4 – Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове –
оформяне на естествени понижения в релефа;
7. Осигуряване на съдействие (както дистанционно, така и на терен при необходимост)
при изпълнение на следните дейности:
a. Дейност 3 – Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове –
възстановяване на стари чешми;
b. Дейност 4 – Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове –
оформяне на естествени понижения в релефа;
8. Оценка на въздействието върху природозащитното състояние на целевите видове на
готовите обекти по следните дейности:
a. Дейност 3 – Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове –
възстановяване на стари чешми
b. Дейност 4 – Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове –
оформяне на естествени понижения в релефа.
9. Изготвяне на доклад с резултатите (вкл. създаване на архив със снимки,
видеоклипове, графики, бази данни и др.);

В резултат на успешното изпълнение на дейността се очаква да се постигнат:
1. Изготвен обзор на актуалната информация от литературни източници и други
проучвания, провеждани на проектната територия;
2. Проведено теренно проучване;
3. Проучени основните популационни параметри на целевите видове земноводни и
влечуги и прилепи;
4. Локализирани ефективно заетите местообитания на целевите видове земноводни и
влечуги и прилепи, а териториите – категоризирани по пригодност;
5. Оценени разпространението и числеността на целевите видове земноводни и
влечуги и прилепи в района;
6. Регистрирани, описани и оценени заплахите и влиянията на антропогенната дейност
в защитените зони от Натура 2000 мрежата в обхвата на проектната територия.
7. Извършена предварителна оценка и предложено местоположението на обектите по
дейности 3 и 4;
8. Осигурено съдействие (както дистанционно, така и на терен при необходимост) при
изпълнение на дейности 3 и 4;
9. Оценено въздействието върху природозащитното състояние на целевите видове на
готовите обекти по дейности 3 и 4;
10. Представен доклад, обхващащ в пълнота изпълнението на всички дейности,
посочени в настоящата техническа спецификация.

2. Срок за подаване на офертите:

До дата:    07/05/2021 г.        Час: 23:59

3. Начин на подаване на офертите:

Офертите следва да бъдат подадени през потребителския профил на кандидатите при правилата за работа с платформата Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН).

Офертите се получават по електронен път на посочения в поканата електронен адрес.

4. Дата и място на отваряне на офертите:

Офертите се предоставят за отваряне и разглеждане на определената оценителна комисия на следващия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, в 09:30 часа, на адреса на Възложителя.

5. Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията към нея:

1.http://www.eufunds.bg  – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България

2. https://ecofoundation.eu

Документи за кандидатстване може да свалите от този линк.

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ
Към началото