Проекти

„Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”
Обхват: НАТУРА 2000 зони в границите на МИГ “Тунджа“
Бюджет: 1 040 147,60 лв.
Период на изпълнение: 2021-2023
Статус: В процес на изпълнение

Фондация „Екология, комуникации и общество“ започна изпълнението на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“ по договор № BG16M1OP002-3.018-0001-C01
Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.) на Европейския съюз, Приоритетна ос НАТУРА 2000 и биоразнообразие по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа”. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 040 147,60 лв., от които 15 % (156 022, 14 лв.) национално и 85 % (884 125,46) лв. европейско съфинансиране.

Проектът включва изпълнението на 9 дейности:

Дейност 1. Провеждане на наблюдения на целеви видове земноводни, влечуги и прилепи и техните местообитания

Дейност 2. Изпълнение на противопожарни дейности – създаване на противопожарни депа и провеждане на обучения за заинтересованите страни

Дейност 3. Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове – възстановяване на стари чешми

Дейност 4. Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове – оформяне на естествени понижения в релефа

Дейност 5. Изработване и разпространение на печатни и комуникационни материали

Дейност 6. Работа със заинтересовани страни

Дейност 7. Изпълнение на мерки за информация и комуникация

Дейност 8. Спомагателни дейности – осигуряване на правна помощ

Дейност 9. Организация и управление на проекта

Видовете, включени в проектното предложение са: Обикнoвена блатна костенурка, Червенокоремна бумка, Южен гребенест тритон, Южен подковонос, Средиземноморски подковонос, Подковонос на Мехели, Остроух нощник, Дългопръст нощник, Голям нощник, Дългокрил прилеп. Целта на проекта е подобряване на природозащитното им състояние в защитени зони Бакаджиците, Река Мочурица, Река Тунджа 1, Река Тунджа 2, Сакар и Свети Илийски възвишения.
Общата продължителност на проекта е 32 месеца.

Към началото